REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego Futerkowcy.pl
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.futerkowcy.pl. Data publikacji: 20.03.2021 Sprzedającym
jest „FUTERKOWCY Barbara Piotrowska” z siedzibą w Komornikach 62-052, przy ul.
Truskawkowej 5, NIP: 7773367717, REGON: 387508550. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest
pod adresem futerkowcy@gmail.com lub pod nr telefonu +48795452355 lub +48516173196 

§ 1 Postanowienia wstępne
Sklep internetowy Futerkowcy.pl, dostępny pod adresem internetowym https://futerkowcy.pl
prowadzony jest przez Barbarę Piotrowską z siedzibą w Komornikach 62-052 przy ul.
Truskawkowej 5, NIP: 7773367717, REGON: 387508550. 

§ 2 Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.).
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą FUTERKOWCY Barbara
Piotrowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7773367717, REGON: 387508550.
Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://
futerkowcy.pl.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była
aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie
lub drogą mailową.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
Produkt wykonywany na specjalne zamówienie – produkt, który jest rzeczą nieprefabrykowaną,
wyprodukowaną według specyfikacji klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
Konto (profil)- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Strona Sklepu (Podstrona Sklepu) – każda strona lub podstrona www znajdująca się w obszarze
domeny haulovely.pl.
Rejestracja (założenie konta) – jednorazowa czynność, która polega na utworzeniu przez Klienta
Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez
Sprzedawcę na stronie Sklepu.
futerkowcy.pl
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
Karta podarunkowa – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do
nabycia towarów w Serwisie na kwotę określoną na tej Karcie
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, Nr 827)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

§ 3 Postanowienia wprowadzające
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu,
Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a
Sprzedawcą.
Sklep internetowy www.futerkowcy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci
Internet
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Usługodawcy obejmują

a. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet; b.
przeglądarkę stron internetowych (m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Microsoft Edge); c. konto email.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
infrastrukturą techniczną Klienta.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.haulovely.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie
zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek
polski.
Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 § 4 Składanie zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub
równoznaczny);
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia
poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli
są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie składanego Zamówienia.
Podsumowanie to będzie zawierać następujące informacje dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub
usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),c.
wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu realizacji Zamówienia,
danych kontaktowych Klienta oraz adresu wysyłki, danych do rachunku.
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie.
Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną, na
wskazany przez siebie adres e-mail:
a. potwierdzenia złożenia Zamówienia, instrukcji dotyczących poprawnego zmierzenia psa (w
przypadku zamówienia obroży, smyczy, szelek, szalików oraz innych Towarów, które zgodnie z
Zamówieniem mają być uszyte na wymiar),c. potwierdzenia przyjęcia wpłaty przez Sprzedającego
lub w przypadku braku wpłaty – jednego przypomnienia o oczekującym na realizację Zamówieniu,
potwierdzenia wysyłki Zamówienia przez Sprzedającego, elektronicznego obrazu dokumentów
rozliczeniowych (rachunki oraz korekty rachunków).
Postanowienia:
Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy
sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

§ 5 Formy dostawy i metody płatności
Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt 12 zł, orientacyjny czas dostawy 2 dni
robocze od chwili realizacji zamówienia,
dostawa za pośrednictwem firmy InPost do wybranego paczkomatu – koszt 9 zł,
orientacyjny czas dostawy 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione przedmioty:
przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy 

§ 6 Realizacja zamówienia
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek
bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie
uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego
potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 

§ 7 Odbiór towaru
Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo
uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb
naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia
lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera
sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu
wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem
uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w
transporcie.
Sprzedawca ma obowiązek wydania towaru Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od
zawarcia umowy.

§ 8 Odstąpienie od umowy 
Wszystkie akcesoria wykonywane w firmie Futerkowcy podlegają możliwości zwrotu w terminie 14

dni od otrzymania przesyłki.
Zwroty nie są możliwe w przypadku:
– produktów wykonywanych na specjalne zamówienie. Szytych według indywidualnych
wytycznych (np.model smyczy o długości wskazanej przez Kupującego nie występujący w
klasycznej ofercie.)
– produktów uszkodzonych przez Kupującego lub takich, które Kupujący próbował samodzielnie
przerobić.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
Barbara Piotrowska
Futerkowcy
Ul. Truskawkowa 5
62-052 Komorniki
futerkowcy@gmail.com
Skutki odstąpienia od umowy:
w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności. Będą jednak Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
o celów jego sprawdzenia. 

§ 9

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: [ ul. Truskawkowa  5, 62-052 Komorniki]. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.  

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. 

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 

 
 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy. 

§ 10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://
ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 11 Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy
Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
Data opublikowania regulaminu 20.03.2021r.